Pædagogisk læringsmiljø

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Vi ser det pædagogiske læringsmiljø som værende til stede hele dagen – alt fra afleveringssituationer, under bleskiftet, under frokosten, under børnenes egen leg og gennem planlagte aktiviteter. Vi ser børnene som aktive medspillere af deres eget liv og læring. Det gælder både i den frie leg, rutiner og planlagte aktiviteter. Vores børnegrupper er aldersintegrerede, da vi ser en stor værdi i, at børnene har mulighed for at lære af hinanden både socialt og sprogligt. Førskolegruppen er dog aldersopdelt for at gøre børnene klar til at mestre skiftet fra børnehave til skole.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene, som vi ser som grundlæggende for børnenes læring. Her bygger relationen på empati, ligeværd og indlevelse, som øger barnets tryghed, trivsel og selvværd. Vi har en legende tilgang i dagligdagens rutiner og planlagte aktiviteter, da vi ser leg og læring som noget der går hånd i hånd.

Vi vægter både i børnehaven og i vuggestuen at der er plads til at være kreativ, fantasifuld, undersøge, eksperimentere, fejle, opnå succes samt udfolde sig motorisk, socialt, sprogligt og personligt. Det gælder om at lave overskuelige rammer, hvor vi inddrager børnene, så de oplever, hvad de mestrer, fx via gentagelser. Vi guider og opmuntrer barnet hvis en flyverdragt driller eller når noget optager børnene, så understøtter vi dem i at søge mere viden. På den måde bruger vi de situationer der opstår til at understøtte og udvikle børnenes færdigheder.

Vi arbejder systematisk med situationsanalyse, hvor vi med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe analyserer på børnenes optagethed og trivsel og derudfra sætter vi mål og tilrettelægger vores hverdag.

Kom ned ad bakken og besøg os