De seks læreplanstemaer

1. Alsidig personlig udvikling

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

Vi vægter en tryg relation til barnet, hvor barnets oplevelse af at blive set, hørt og forstået udvikler deres forståelse for sig selv og deres deltagelsesmuligheder.

Vi indtænker læring i vores rutinesituationer, hvor børnene inddrages i rutineopgaver efter alder og modenhed.

Vores læringsmiljø understøtter børn i at udtrykke deres følelser og håndtere deres konflikter hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet.

2. Social udvikling

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m.”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

Børnenes sociale udvikling er vigtig for deres muligheder for at deltage i fællesskaber med andre børn. I et understøttende læringsmiljø udvikler børnene kompetencer til at være sammen med andre børn.

I lege med andre børn udvikler børnene empati samt evnen til at afkode de sociale spilleregler for deltagelse i fællesskabet. Vi voksne støtter børnene i etablering af venskaber, konflikthåndtering og i at forhandle legens præmisser. Vi sætter ord på initiativer og handling og støtter derved børnene i at få løst konflikten.

Konflikter er uundgåelige og en del af børnenes udvikling.

Vi ser børnenes initiativer som meningsfulde og ved at forstå hensigten bag en adfærd, får vi mulighed for at guide barnet videre. Når vi sætter ord på barnets følelser, hjælper vi det til at kunne mærke egne følelser og at kunne sætte sig ind i andres følelser. Alle børn har brug for at blive mødt med positive forventninger, fordi det fremmer børnenes gåpåmod og positive forventninger til omverdenen.

3. Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

I både vuggestuen og børnehaven prioriterer vi et sprogligt læringsmiljø højt. Det pædagogiske personale er rollemodeller, hvor vi taler med børnene i de fælles møder vi har i løbet af dagen.

Indretningen af vores læringsmiljøer lægger op til dialog med billeder og udstillinger af børnenes værker, som vi sammen kan se på og tale om.

Vi har fag- og skønlitterære bøger tilgængelige i børnehøjde, som børnene selv kan fordybe sig i. Bøgerne bruges aktivt igennem dagen, hvor vi læser højt i mindre eller større grupper. Vi bruger bøgerne til sammen at søge viden om emner der optager os.

Vi synger dagligt, benævner og snakker fx om følelser, farver, årstider og vejret. I vuggestuen er der særligt fokus på at bruge tegn til tale. Det er en måde, hvorpå børnene kan kommunikere selvom de endnu ikke har udviklet et verbalt sprog.

4. Krop, sanser og bevægelse

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

Vi støtter børnene i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen gennem ro og bevægelse. Vores læringsmiljøer inviterer børnene til at få mange forskellige kropslige erfaringer.

Vuggestuen er indrettet med små læringsrum ude og inde, som børnene kan udforske. Både ude og inde har børnene mulighed for at gøre sig forskellige erfaringer med bevægelse.

Børnehavens indretning indbyder til både fordybelses- og bevægelseslege. Vores legeplads er med kuperet terræn, træer og fliseareal, hvor vi kan gøre os kropslige erfaringer.

Vi har adgang til skolens hal, som både vuggestuen og børnehaven bruger til lege og aktiviteter der kræver god indendørs plads. Vi er omgivet af skov, skrænter, små stier og strand, som vi kan udforske på vores ture.

5. Natur, udeliv og science

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Med nysgerrighed og undren tager vi afsæt i vores generelle arbejde med børnene. Sammen med børnene undrer vi os, stiller spørgsmål, undersøger og konkluderer.

Vi er placeret midt i spændende natur med skov og strand i gåafstand.

Vuggestuen tager på ture, hvor vi fornemmer naturen. Vi lytter til skovens lyde, dufter og sanser. På stranden kaster vi sten i vandet, undersøger tang, muslinger og andet vi finder. Vi mærker vandet med bare fødder.

I børnehaven bruger vi dagligt naturen. Både vores legeplads, skoven og vandet omkring os bruger vi som erfaringsrum, hvor vi lærer os selv og miljøet vi færdes i, at kende.

På legepladsen sår vi frø, følger spirringsprocessen og høster frugt og grøntsager.  Vi laver fra jord til bord forløb, hvor vi smager på ting vi selv har dyrket.

I de daglige processer søger vi sammen med børnene viden om emner der optager os, blandt andet gennem bøger og digitale værktøjer.

6. Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

Vi følger årstidernes skiften, højtider og traditioner, som alle understøttes af forskellige kreative processer, som børnene har stor medindflydelse på. Vi synger, leger og lærer om hinanden i hverdagens små møder.

I vuggestuen arbejder vi med proces art, som er kreative processer der tager udgangspunkt i børnenes eget udtryk. Vi synger fagtesange, læser bøger og leger med de figurer vi møder.

I børnehaven laver vi teater, eventyrforløb og andre fortællinger, hvor vi introduceres for forskellig kultur. Vi laver forskellige kreative forløb, hvor vi sanser og eksperimenterer med farver, figurer og former.

Udover det synger vi bordvers før vi spiser madpakker og børnene hører fortællinger fra biblen, hvor emnerne omhandler måden vi er sammen på som mennesker, så forståelsesrammen for de hverdagssituationer, vi møder i fællesskabet med andre, udvides.

Kom ned ad bakken og besøg os