Praktiske informationer 2023-2024

Kontakt

Skolesekretær: Lenette Blond – 7589 5202
Konstitueret rektor: Kasper Busk – 7641 3131
Leder af kostafdelingen: Pia Fisher – 7641 3126
Bogholder: Ina Hartmann – 7641 3120


Skolens postadresse

Vejlefjordskolen 15
8721 Daugård

Skolens mail adresse

       

Ankomst

Skolen begynder søndag den 6. august og alle elever er velkomne til at komme fra kl. 13.30. Man kan dog komme allerede kl. 12.30 hvis man har en hest, der skal opstaldes. Åbningsmødet begynder kl. 16.30.

Arbejde

Alle eleverne der bor på skolen, hjælper hinanden med at holde skolen pæn og ren. Det praktiske arbejde skal udføres på det tidspunkt arbejdslederen fastsætter. Hvis man udebliver fra sit arbejde uden aftale, må man tage arbejdet på et andet tidspunkt.

Vi forventer opbakning fra forældrene omkring det praktiske arbejde. Før man kan tage hjem i weekenden eller på ferie, må man sørge for at klare fredagens pligtarbejde. Derfor kan ingen hentes inden kl. 15. op til en weekend.

Besøgsregler

I besøgstiden må eleverne gerne besøge hinanden – også på tværs af kønnene. Dog forventer vi, at eleverne udviser respekt for den, de besøger samt overholder skolens regler.

Bil

De ældste elever kan have egen bil. Der skal laves en aftale med kostafdelingens leder. Kun i særlige tilfælde må de køre med andre elever.

Buskørsel og anden transport

I forbindelse med weekend kører der bus til nærmeste station/busstop i Hedensted fredag kl. 15.00; pris 15 kr. Afhentning på Hedensted st. søndag aften kl. 19.19. Anden kørsel og afhentning sker i øvrigt kun efter aftale med sekretæren, og hvis der er tid. Der betales med MobilePay.

Skolen er et flexstop hvilket betyder at hvis eleverne skal forlade skolen på andre tidspunkter end de ovenstående, så skal de selv arrangere kørsel med Flextur. Det koster 4 kr. pr. km inden for kommunen og 7 kr. pr. km hvis man skal ud over kommunens grænser (dog min. 30 kr.). Turen bestilles senest en time før afgang og tidligst 14 dage før. Man kan bestille via appen Flextrafik eller deres hjemmeside.

Bøger

De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem og lægge bogbind om dem. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk, skal du selv erstatte den.

Computer

Alle elever skal have en bærbar computer, som kan bruges i skolearbejdet. Skriftlige opgaver afleveres elektronisk.  Hvis man er elev på skolen, bliver man tilbudt Officepakken.

Cykler og knallerter

Cykler og knallerter skal anbringes i cykelkælderen efter aftale. Knallertkørsel på skolens område må aldrig blive til gene for elever og beboere på skolen. Cykler og knallerter skal være lovlige. Man skal have knallertkørekort for at have knallert på skolen. Alle elever skal bære hjelm og refleksvest. Hvis regler vedr. knallert ikke overholdes, vil eleven blive bedt om at tage knallerten hjem.

Depositum

Der skal betales 3.000 kr. i depositum for hver kostelev, således at eleven kan gøres økonomisk ansvarlig for evt. misligholdelse af værelse, nøgler m.v.. Beløbet betales tilbage ved skoleårets afslutning, hvis værelse, nøgler m.v. er i orden. Evt. restancer modregnes i depositum.

Disciplinære sager

I tilfælde af disciplinære sager underrettes hjemmet enten telefonisk eller skriftligt herom. Det kan også være tilfældet med elever over 18 år, selv om de er myndige. Der kan indkaldes til skole/hjem møde.

Dåsesodavand/energidrik

Dåsesodavand og diverse koffein – drikke må ikke medtages og drikkes på skolen. Dåserne bliver ofte smidt rundt omkring på skolens område, og dette kan være til fare for hestene, hvis dåsen lander det forkerte sted.

Ekskursioner

Skolens regler om rygning, brug af alkohol og omgangsformen mellem piger og drenge gælder altid på skolens ture. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på forældrenes og elevens regning. Se også under ”lejrskole, skolerejser og studieture”.

Elevrådet/Kostrådet

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Det er her eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Ud over elevrådet har vi også et kostråd for gymnasiet. Dette råd fokuserer hovedsageligt på kostskolelivet.

Flytning til Vejlefjord

Der skal ikke meldes flytning til folkeregistret, medmindre man kommer fra Færøerne, Grønland eller udlandet. Man skal derimod medbringe et sygesikringsbevis, der er udstedt af den hjemlige kommune.

Forsikringer

Skolen har ikke tegnet en kollektiv tyveriforsikring. Hvis der sker tyveri fra en elev, skal anmeldelse ske via familiens eget forsikringsselskab. Skolen erstatter ikke stjålne ting og forbeholder sig ret til at anmelde tyveri.

Elever er dækket af skolens rejseforsikring på studierejser.

Forsømmelser

Der er mødepligt til undervisningen. Eleverne redegør for alle forsømmelser via Lectio.

Skolen følger undervisningsministeriets bestemmelser vedr. forsømmelser og indstilling til eksamen. For gymnasiet gælder desuden, at elever, der ikke har afleveret skriftlige arbejder i fornødent omfang og /eller har for høj fraværsprocent, ikke altid kan deltage i arrangementer uden for skolen. Dette drejer sig f.eks. om korrejser og idrætskonkurrencer, der foregår i skoletiden. Se i øvrigt gymnasiets studieregler på Vejlefjordskolens hjemmeside.

Forældresamtaler i gymnasiet

Gymnasiet tilbyder forældresamtaler i december og i marts. Desuden er der tilbud om en vejledende samtale om studieretningsvalg i oktober for 1. g eleverne. Orientering vedr. samtalerne sker kun elektronisk.

Gæster

Får man gæster i weekenden skal der gives besked senest mandag til aftensamling. Almindeligvis kan man ikke have gæster på hverdage.

Idrætsforeningen

Til Vejlefjordskolen er der knyttet en idrætsforening, hvor du kan deltage i et stort udvalg af indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at der er uddannede trænere. Eleverne betaler et årligt kontingent, for at benytte disse tilbud.

Kajak og kano sejlads

Der skal altid anvendes redningsvest. Vandtemperaturen skal være over 15oC. Elever må aldrig sejle ud i dårligt vejr eller alene, og altid sammen med en lærer efter grundig undervisning i skolens sikkerhedsinstruks. (Se instruks på skolens hjemmeside.)

Karakterer

Eleverne får standpunktskarakterer
ultimo 2022 og igen i juni 2023.

Kontoret

På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål vedrørende.:

 • Adresseændring (Husk at give besked, hvis du/dine forældre flytter eller får nyt telefonnummer)
 • glemte sager
 • SU, statens uddannelsesstøtte for gymnasieelever
 • økonomi
 • andre spørgsmål af praktisk art.

Lectio.dk

Lectio er skolens interne kommuni­kati­ons­system, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, lektier, afleveringer m.v. Personlig login kræver kode, som udleveres til alle elever ved skoleårets start. Forældre forventes at følge med på Lectio, og at holde øje med kalenderen. Forældre til elever under 18 år, skal have koden fra eleven.

Lægebesøg

Lægebesøg skal så vidt muligt foregå via hjemmet. Ved akut sygdom sørger vi for at køre eleven til lægen. Lægebesøg aftales med vagthavende eller skolesekretæren. Skolen benytter sig af Hedensted Lægehus.

Morgenmad

Der er obligatorisk morgenmad hver dag kl. 7.30 for 1. og 2. g.

Mødepligt

For gymnasieelever gælder særlige regler, der har indflydelse på eksamen og S.U. Også rettidig aflevering af skriftlige opgaver hører med til mødepligten og manglende eller for sen aflevering af opgaver tæller med som forsømmelser. Det skal understreges, at alle fag tæller lige meget. Omfattende forsømmelse i et eller flere fag kan medføre, at man bliver indstillet til eksamen på ”særlige vilkår”. Det betyder generelt, at man skal op i fuldt pensum i alle fag. Man skal fortsat følge undervisningen og aflevere alle skriftlige opgaver, men får ikke årskarakterer på sit eksamensbevis.

Hvis man er på særlige vilkår, vil man blive afkrævet et beløb for omkostninger for de ekstra eksamener.

Hvis forsømmelserne fortsætter, bliver man ”selvstuderende” og det betyder, at man ikke mere må følge undervisningen og dermed heller ikke mere kan få S.U. Reglerne for eksamen er som elever på ”særlige vilkår”.

Netværk

Der er trådløst netværk over alt på skolen. Netværket kan benyttes, når man er blevet registreret på nettet. Overtræder man skolens netværksregler bliver man blokeret fra nettet i en periode.

Nøgler

Værelsesnøglen udleveres ved indflytning. Hvis eleven mister sin nøgle, skal han/hun straks købe en ny til 250 kr. som skal betales forud.

Overtrædelse af ordensregler

Hvis en elev ikke ønsker at samarbejde inden for de rammer, vi sætter på Vejlefjordskolen, kan det betyde, at opholdet må afbrydes. Det kan ske i følgende tilfælde:

 • Gentagne forsømmelser og aftalebrud
 • Overtrædelse af ordensregler eller de voksnes anvisninger
 • Mobning
 • Indtagelse af tobak, snus, alkohol og rusmidler – såvel på som uden for skolen. Dette gælder også på rejser til og fra skolen.

Afbryder eleven selv opholdet i utide eller bortvises pga. manglende vilje til at indordne sig under Vejlefjordskolens ordensregler eller samværsnormer, opkræves et udmeldelsesgebyr på 3.000 kr.

Pas

Alle elever skal have pas, helst fra skoleårets begyndelse. Vejlefjordskolen har tradition for at tage på studieture syd for grænsen. Brug sommerferien til at få dit pas i orden!

Påklædning, sprog og adfærd

Vi ønsker, at man tager hensyn til hinanden ved sin påklædning. F.eks. anser vi det for god skik, at man i spisestuen ikke kommer i snavset arbejdstøj eller lige fra stald eller sportsplads, men er omklædt. Ligeledes synes vi, det er godt, hvis man i kirken kommer pænt klædt. Elever kan blive bedt om at tage andet tøj på, hvis tøjet signalerer holdninger eller værdier, som ikke er forenelig med skolens værdigrundlag (fx satanisme, racisme, stoffer, etc.)

Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for at have en behagelig atmosfære og omgangstone, ønsker vi selvfølgelig at bevare dette ry. Det betyder også, at elever, der slås i stedet for at tale sammen, bliver sendt hjem til afkøling, og at sproget skal være af en sådan karakter, at ingen bliver stødt. Vi påtaler, når der bandes eller benyttes andre grove, fornærmende eller nedsættende udtryk, uanset om enkelte personer måtte finde det ”normalt” eller synes, ”det bare er for sjov”. Det betyder også, at alle uanset alder taler høfligt til hinanden, og at elever skal rette sig efter en henstilling fra en hvilken som helst ansat uden at blive uforskammede.

Rektor og ledelse

Rektor er Kay Flinker, der har den daglige ledelse og ansvaret for, at skolen fungerer efter de gældende love og bestemmelser. Den daglige leder af kostafdelingen og efterskolen er Pia Fisher. I er altid velkomne til at kontakte os.

Rusmidler og alkohol

Alle former for rusmidler og alkohol er forbudt, både på skolen og på vej til eller fra skolen. Besiddelse af disse medfører sanktioner, typisk hjemsendelse. Skolen kan forlange urin– eller blodprøve for at afklare tvivl eller rygter. Som elev må man ikke bruge hash eller andre ulovlige stoffer, heller ikke i weekender eller ferier. Flere stoffer kan spores adskillige dage, ja op til uger efter brug. Efterfølgende konstatering af brug (vha. urin- eller blodprøve) kan medføre bortvisning i længere tid eller permanent.

Rygning

Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Rygning og snus kan medføre hjemsendelse i en periode på 3-7 dage; ved gentagelse kan bortvisning komme på tale.

Seng

Skolen stiller en seng og en madras til rådighed. Det er obligatorisk at medbringe en rullemadras til at lægge oven på skolens madras. Medbringer man sin egen madras, må man selv bestemme, om man bruger rullemadras.

Skoletøj

Alle gymnasieelever får tilbud om at købe et skoletøjssæt til 1100 kr., der består af Hummel t-shirt og shorts/tights samt en hoodie og et par pants. Skoletøjet kan bestilles på skolens hjemmeside vejlefjordskolen.dk/skoletoj.

Du skal selv sørge for indendørs sko med lys bund, udendørs idrætssko, ét par ekstra shorts, T-shirts, samt svømmetøj, svømmebriller, evt. badehætte og badesko. Endvidere elastikbind til eventuelle skader.

Statens Uddannelsesstøtte

Gymnasieelever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte; samtidig bortfalder statsstøtten til gymnasiet. Sekretæren orienterer om reglerne for støtten. SU søges digitalt på www.su.dk. Efterskoleelever kan ikke modtage SU.

SU – sådan søger du:

Man er SU-berettiget kvartalet efter man er fyldt 18 år. SU kan tidligst søges 1 måned før man er berettiget, (skal søges med Nemid) og din bankkonto skal registreres som en NEM-konto.

Kostelever behøver ikke at flytte adresse til skolen for at få SU som udeboende.

TV, computer og lydanlæg

… må anvendes under hensyn til værelseskammerat og skolens øvrige elever. Ved misbrug konfiskeres udstyret. Både spil, musik og film skal være inden for skolens moralske og etiske holdninger. For gymnasieeleverne gælder det, at der er ro efter kl. 22.30.

Tyveri eller bortkomne genstande

Elever har ansvaret for, at døren til værelset er låst og at de bærer nøglen på sig. Skolen fraråder at elever låner tøj og andre ting af hinanden. I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ting kan skolen ikke påtage sig ansvaret for at finde det forsvundne eller at erstatte det.

Udmeldelse

For alle gymnasieelever i kostafdelingen gælder, at evt. ændringer og opsigelse skal ske skriftligt til skolen senest d. 15. i måneden for at gælde fra næstkommende måned. Man betaler indeværende måned ud på eksisterende aftale. For alle gymnasieelever vil det indbetalte depositum være tabt ved afbrydelse før afslutning af 3.g. Hvis eleven bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller pga. generel uacceptabel opførsel gælder de samme regler. 

Vask

Elever kan anvende skolens vaskeri. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med elevers vask af tøj. Tørring må ikke foregå på elevbygningerne, men i vaskeriet, hvor der er tørretumbler til rådighed.

Volontører

Skolen har hvert år et antal volontører, som er unge frivillige, der kommer fra udlandet og alle taler engelsk. Volontørerne hjælper med praktiske opgaver i kostafdelingen og hænger ud med eleverne.

Værelset

På værelserne er der seng, loftslampe, stol, spejl, skab til tøj og papirkurv. Det er tilladt at tage egne møbler med, og i så fald skal man sætte skolens møbler pænt på plads i depot efter pedellens anvisninger. Dog må man ikke flytte nagelfaste møbler ud (skabe og visse senge og skriveborde). Der er et kodeskab til smykker, penge mv. på alle værelser. Plakater og lign. må hænges op med hæftemasse, der må ikke benyttes tegnestifter eller søm.

Weekendrejser og ferie

Weekendrejser meddeles via weekend registrering som laves først på ugen. Du kan rejse på weekend fredag efter pligt kl. 15.00 og skal være tilbage på skolen søndag efter kl. 18.

Er du under 18 år og i weekenden ønsker at besøge andre end dine forældre, skal dine forældre give deres tilladelse ved at ringe til skolen.

Der gøres opmærksom på, at skolen har ret til at disponere over elevernes værelser i ferier i tilfælde af udlejning.

Pakkeliste

Skal medbringes: 

 • Dyne og hovedpude 
 • Sengelinned (betræk og lagen) 
 • Rullemadras til sengen
 • En bærbar computer (ikke en Chromebook)
 • Gyldigt pas og sygesikringskort (både gult og blåt)
 • Vasketøjskurv 
 • Rengøringsmidler til værelset (kan købes ved ankomst)

Tøj: (Mærk gerne alt tøjet med navn)

 • Tøj til al slags vejr 
 • Sportstøj 
 • Undertøj
 • Strømper 
 • Badetøj 
 • Solbriller 
 • Sko og klipklappere 
 • Overtøj og regntøj
 • Indendørssko til sport med lys bund

Gode ting til værelset: 

 • Sengetæppe 
 • Krus, bestik og tallerken (bruges på værelset) 
 • Billeder af din familie og venner
 • Kurve til småting 
 • Plakater, blomster og pynt 
 • Bøjler til skab 
 • Forlængerledning 
 • LILLE musikhøjtaler 
 • Drikkedunk

Personlig pleje:

 • Håndklæder 
 • Håndkøbsmedicin
 • Hygiejneprodukter
 • Shampoo og sæbe 
 • Neglesaks og neglefil 
 • Tandbørste og tandpasta 
 • Deodorant 

Skolebrug: 

 • Skoletaske 
 • Penalhus 
 • Skriveredskaber 
 • Viskelæder 
 • Lineal 
 • Lommeregner 
 • Saks og tape 
 • Blokke (ternet og linjeret papir) 
 • Høretelefoner 

Ture:

 • Cykel (lovlig) 
 • Cykelhjelm (cykelhjelm skal bruges) 
 • Cykellygter
 • Pumpe 
 • Godkendt cykellås 
 • Refleksvest 
 • Sovepose og liggeunderlag
 • Stor sportstaske til ture hvor vi rejser med bus (ikke kuffert)

Medbringes ikke: 

 • Fjernsyn 
 • Soundboks
 • Mikroovn/miniovn 
 • Toastmaskine 
 • Køleskab (kan medbringes mod ekstra betaling)
 • Husdyr 

Kom ned ad bakken og besøg os