Inklusion og støtte

Vejlefjordskolen har en normalfordeling af elever, hvilket vil sige, at vi også har elever, der har brug for hjælp af forskellig karakter såsom ordblindeundervisning.

Klasserummet er kernen i vores fællesskab

Vi vægter klassefællesskabet højt og arbejder hele tiden på at få en god dynamik i klasserummet. Fællesskab giver særligt mening, når man anerkender forskellighed.

På Vejlefjordskolen tilrettelægges undervisningen med blik for den enkelte elev.

I de yngste klasser er klassekvotienten på højst 20 elever pr. klasse og i de ældste klasser 25 elever pr. klasse. Dette giver mulighed for, at klasseteamet kan give den enkelte elev særlig hjælp og opmærksomhed.

Elever med læsevanskeligheder skal løftes

I grundskolens indskoling laver vi “Læseløft” for de elever, der har svært ved at komme i gang med læsning. Disse elever følges samtidig nøje, da de måske ender med at blive erklæret ordblinde og får brug for ordblindeundervisning.

“Læseløft” er korte intensive læsekurser på 8-10 uger med læsning i 20 minutter 4 dage om ugen. Dette varetages af læsevejledere. Ordblindetest tages i 3. kl.

Ordblinde klarer sig godt med hjælpemidler og ordblindeundervisning

VAKS-kurser (Vælg AfKodningsStrategi) afvikles i 3. kl. for ordblinde elever og elever, der observeres for ordblindhed.

På Vejlefjordskolen tæt på Hedensted og Vejle har grundskolens elever alle adgang til AppWriter, TxtAnalyser og tilsvarende elektroniske værktøjer. Ordblinde elever undervises af skolens vejledere i at bruge værktøjerne.

AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel

Skolen har 2 lærere med timer til AKT. De tilbyder samtaler til elever efter aftale og giver vejledning til andre pædagoger og lærere. Det drejer sig ofte om trivsel, kommunikation og adfærd i undervisning eller frikvarterer.

Vanskeligheder som resultat af diverse diagnoser

Elever med diagnoser knyttes sammen med en af skolens støttelærere. Der laves handleplaner i samarbejde med eleven, forældrene og klasseteamet. Handleplanen vil som udgangspunkt have målsætninger, der tager udgangspunkt i status, faglige mål, trivsel og nærmeste zone for udvikling. Handleplaner opdateres 4 gange om året.

Støtten til disse elever foregår i klassen, som holdundervisning eller som enkeltundervisning. Vi forsøger i videst muligt omfang at inkludere disse elever i klassen.

Evaluering af inklusion og støtteundervisning på Vejlefjordskolen

Behovet for særlig støtte varierer og er en dynamisk størrelse. Derfor evaluerer vi løbende og laver strategier.

Vi oplever en udvikling i, hvilke diagnoser, der er i spil. Der har i lang tid været fokus på ADHD og autisme. På Vejlefjordskolen tæt på Vejle og Hedensted har vi gode rutiner for disse problemstillinger. Vi ser nu et behov for, at vi også sætter fokus på problemstillinger som angst, OCD og selvskade.

Kom ned ad bakken og besøg os