Pædagogisk grundlag 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende­tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er: 

  • Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. Vi tror på, at barnet viser os, hvad det kan og har gode intentioner med sine handlinger.
  • Dannelse og børneperspektiv. Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Vi bestræber os på, at sætte os i deres sted.
  • Leg. Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Alle skal kunne deltage og være en del af fællesskabet. Vi følger børns initiativer og er nysgerrige sammen med dem.
  • Læring. Læring sker i legen og tryghed er en forudsætning for læring. I vores pædagogiske læringsmiljøer går vi foran, ved siden af eller bagved barnet. Vi understøtter børnenes nysgerrighed og undring.
  • Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker spontant i børnefællesskaber, såvel som i de daglige rutiner.
  • Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring. Vi arbejder med differentierede læringsmiljøer, som kan foregå i små tilrettelagte grupper og også i det store fællesskab.
  • Forældresamarbejde. Vi vægter et godt forældresamarbejde højt. Gennem daglig dialog har vi fokus på at styrke både barnets trivsel og læring.
  • Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. Miljøet ændres efter behov.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns selvværd, deres sociale kompetencer og tryghed i overgangen.

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.”

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”

Kom ned ad bakken og besøg os