Grundregler

 • Du skal møde andre, både elever og lærere, med respekt.
 • Der er mødepligt til måltiderne, undervisningen og fællessamlingerne
 • Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Tobak og snus er derfor ikke tilladt
 • Al indtagelse af øl, spitirus og euforiserende stoffer er ikke tilladt
 • Eleverne skal respektere reglerne omkring besøg hos hinanden. De må ikke have sex på skolen.

Praktiske Informationer

Ankomst
Skolen begynder søndag den 6. august og alle elever er velkomne til at komme fra kl. 13.30. Man kan dog komme allerede kl. 12.30 hvis man har en hest, der skal opstaldes. Åbningsmødet begynder kl. 16.30.

Arbejde
Alle eleverne der bor på skolen, hjælper hinanden med at holde skolen pæn og ren. Det praktiske arbejde skal udføres på det tidspunkt arbejdslederen fastsætter. Hvis man udebliver fra sit arbejde uden aftale, må man tage arbejdet på et andet tidspunkt. Vi forventer opbakning fra forældrene omkring det praktiske arbejde. Før man kan tage hjem i weekenden eller på ferie, må man sørge for at klare fredagens pligtarbejde. Derfor kan ingen hentes inden kl. 15. op til en weekend.

Besøgsregler
I besøgstiden må eleverne gerne besøge hinanden – også på tværs af kønnene. Dog forventer vi, at eleverne udviser respekt for den, de besøger samt overholder skolens regler.

Buskørsel og anden transport
I forbindelse med weekend kører der bus til nærmeste station/busstop i Hedensted fredag kl. 15.00; pris 15 kr. Afhentning på Hedensted st. søndag aften kl. 19.30. Anden kørsel og afhentning sker i øvrigt kun efter aftale med sekretæren, og hvis der er tid. Der betales med MobilePay.

Skolen er et flexstop hvilket betyder at hvis de skal forlade skolen på andre tidspunkter end de ovenstående, så skal de selv arrangere kørsel med Flextur. De koster 4 kr. pr. km inden for kommunen og 7 kr. pr. km hvis man skal ud over kommunens grænser (dog min. 30 kr.). Turen bestilles senest en time før afgang og tidligst 14 dage før. Man kan bestille via appen Flextrafik eller deres hjemmeside.

Hvis elever forlader skolen i fritiden, skal de give kontaktlæreren besked på Skoleintra og være tilbage på skolen senest kl. 17.15.

Bøger
De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem og lægge bogbind om dem. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk, skal du selv erstatte den.

Computer
Alle elever skal have en bærbar computer, som kan bruges i skolearbejdet. Skriftlige opgaver afleveres elektronisk.  Mens man er elev på skolen, bliver man tilbudt Officepakken. Computere og højtalere må anvendes under hensyn til værelseskammerat og skolens øvrige elever. Ved misbrug konfiskeres udstyret. Både spil, musik og film skal være inden for skolens moralske og etiske holdninger. Der skal være slukket kl. 22.30.

Cykler
Alle elever skal medbringe en cykel. Denne anbringes i cykelkælderen efter aftale. Cyklen skal være lovlig. Alle elever skal bære hjelm og refleksvest når de cykler.

Depositum
Der skal betales 3.000 kr. i depositum for hver kostelev, således at eleven kan gøres økonomisk ansvarlig for evt. misligholdelse af værelse, nøgler m.v. Beløbet betales tilbage ved skoleårets afslutning, hvis værelse, nøgler m.v. er i orden. Evt. restancer modregnes i depositum.

Disciplinære sager
I tilfælde af disciplinære sager underrettes hjemmet enten telefonisk eller skriftligt herom. Det kan også være tilfældet med elever over 18 år, selv om de er myndige. Der kan indkaldes til skole/hjem møde.

Dåsesodavand/energidrik
Dåsesodavand og diverse koffein – drikke må ikke medtages og drikkes på skolen. Dåserne bliver ofte smidt rundt omkring på skolens område, og dette kan være til fare for hestene, hvis dåsen lander det forkerte sted.

Ekskursioner
Hvert år er de fleste klasser på skolerejser og studieture til udlandet; typisk en storby i Europa samt en skitur til Norge. Medbring derfor et gyldigt pas og det blå sygesikringsbevis. I forbindelse med længerevarende skoleture kan skolen vælge at give kostpenge til kostelever (50 kr./pr. dag), så eleven selv skal købe mad. Skolens regler om rygning, brug af alkohol og omgangsformen mellem piger og drenge gælder altid på skolens ture. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på forældrenes og elevens regning.

Elevrådet/Kostrådet
Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Det er her eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Ud over elevrådet har vi også et kostråd i efterskolen med en repræsentant for hver kontaktgruppe.

Forsikringer
Elever er dækket af skolens rejseforsikring på studierejser. Skolen har ikke tegnet en kollektiv tyveriforsikring. Hvis der sker tyveri fra en elev, skal anmeldelse ske via familiens eget forsikringsselskab. Skolen erstatter ikke stjålne ting og forbeholder sig ret til at anmelde tyveri.

Forsømmelser
Der er mødepligt til måltiderne, undervisningen og fællessamlinger. Sygdom, tandlægebesøg og lign. meldes til skolen af forældrene via Skoleintra til kontaktlæreren.

Forældre- og elevsamtaler
Vi afholder forældre- og elevsamtaler i november. Her har forældre og elever lejlighed til at drøfte elevens standpunkt og trivsel. Det forventes at forældrene deltager. Forældrene er altid velkomne til at tale med kontaktlæreren i løbet af året.

Gæster
Får man gæster i weekenden skal der gives besked senest mandag aften til aftensamling. Almindeligvis kan man ikke have gæster på hverdage.

Idrætsforeningen
Til Vejlefjordskolen er der knyttet en idrætsforening, hvor du kan deltage i et stort udvalg af indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at der er uddannede trænere. Eleverne betaler kontingent, hvis de ønsker at benytte sig af tilbuddene uden for linjefaget.

Kajak og kano sejlads
Der skal altid anvendes redningsvest. Vandtemperaturen skal være over 15oC. Elever må aldrig sejle ud i dårligt vejr eller alene, og altid sammen med en lærer efter grundig undervisning i skolens sikkerhedsinstruks. (Se instruks på skolens hjemmeside.)

Karakterer
Eleverne får standpunktskarakterer ultimo 2023 og igen i juni 2024.

Kodeskab til penge, smykker mm.
Der er et kodeskab fast installeret på værelserne. Vi opfordrer eleverne til at opbevare deres værdigenstande i disse kodeskabe.

Kontoret
På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål vedrørende.:

 • adresseændring (Husk at give besked, hvis du/dine forældre flytter eller får nyt telefonnummer)
 • glemte sager
 • post
 • økonomi
 • andre spørgsmål af praktisk art.

Skoleintra
Skoleintra er skolens interne kommunikationssystem, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, lektier, afleveringer m.v. Ved skoleårets start bliver alle eleverne introduceret til systemet. Både elever og forældre logger på med MitID. Forældre forventes at følge med på Skoleintra.

Lommepenge
Overførsel af penge til elever kan ske via skolens konto: reg. 9521, konto 0006012647. Der kan også overføres penge via MobilePay 40523. Husk altid at udfylde emnefeltet med elevens navn og klasse.

Lægebesøg
Lægebesøg skal så vidt muligt foregå via hjemmet. Ved akut sygdom sørger vi for at køre eleven til lægen. Lægebesøg aftales med vagthavende eller skolesekretæren.

Mobiltelefon
Mobiltelefoner er ikke fremme når vi har samlinger, i timerne og ved måltiderne. Hvis dette ikke bliver overholdt kan mobilen blive konfiskeret i en periode.

Morgenmad
Der er obligatorisk morgenmad hver dag kl. 8.00 for efterskolen. I forbindelse med morgenmaden bliver der givet vigtige informationer om dagen.

Mødepligt
Alle elever har mødepligt til alle timer inkl. fællestimer, lejrskoler, studierejser og ekskursioner. Læge- og tandlægebesøg i skoletiden skal begrænses til et minimum. Elever kan normalt ikke få tidligere fri pga. hjemrejse før weekend og ferier.

Netværk
Der er trådløst netværk over alt på skolen. Netværket kan benyttes, når man er blevet registreret på nettet. Overtræder man skolens netværksregler bliver man blokeret fra nettet i en periode.

Nøgler
Værelsesnøglen udleveres ved indflytning. Hvis eleven mister sin nøgle, skal han/hun straks købe en ny til 250 kr.

Opslagstavler og infoskærme
Gør det til en vane hver morgen at se efter, om der er opslag vedrørende din klasse.

Overtrædelse af ordensregler
Hvis en elev ikke ønsker at samarbejde inden for de rammer, vi sætter på Vejlefjordskolen, kan det betyde, at opholdet må afbrydes. Det kan ske i følgende tilfælde:

 • Gentagne forsømmelser og aftalebrud
 • Overtrædelse af ordensregler eller de voksnes anvisninger
 • Mobning
 • Indtagelse af tobak, snus, alkohol og rusmidler – såvel på som uden for skolen. Dette gælder også på rejser til og fra skolen.

Afbryder eleven selv opholdet i utide eller bortvises pga. manglende vilje til at indordne sig under Vejlefjordskolens ordensregler eller samværsnormer, opkræves et udmeldelsesgebyr på 3.000 kr.

Pas
Alle elever skal have pas, helst fra skoleårets begyndelse. Vejlefjordskolen har tradition for at tage på studieture i udlandet. Brug sommerferien til at få dit pas i orden!

Påklædning, sprog og adfærd
Vi ønsker, at man tager hensyn til hinanden ved sin påklædning. F.eks. anser vi det for god skik, at man i spisestuen ikke kommer i snavset arbejdstøj eller lige fra stald eller sportsplads, men er omklædt. Ligeledes synes vi, det er godt, hvis man i kirken kommer pænt klædt. Elever kan blive bedt om at tage andet tøj på, hvis tøjet signalerer holdninger eller værdier, som ikke er forenelige med skolens værdigrundlag (fx satanisme, racisme, stoffer, etc.)

Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for at have en behagelig atmosfære og omgangstone, ønsker vi selvfølgelig at bevare dette ry. Det betyder også, at elever, der slås i stedet for at tale sammen, bliver sendt hjem til afkøling, og at sproget skal være af en sådan karakter, at ingen bliver stødt. Vi påtaler, når der bandes eller benyttes andre grove, fornærmende eller nedsættende udtryk, uanset om enkelte personer måtte finde det ”normalt” eller synes, ”det bare er for sjov”. Det betyder også, at alle uanset alder taler høfligt til hinanden, og at elever skal rette sig efter en henstilling fra en hvilken som helst ansat uden at blive uforskammede.

Rektor og ledelse
Rektor er Kay Flinker, der har den daglige ledelse og ansvaret for, at skolen fungerer efter de gældende love og bestemmelser. Den daglige leder af kostafdelingen og efterskolen er Pia Fisher. I er altid velkomne til at kontakte os.

Rusmidler og alkohol
Alle former for rusmidler og alkohol er forbudt, både på skolen og på vej til eller fra skolen. Besiddelse af disse medfører sanktioner, typisk hjemsendelse. Skolen kan forlange urin– eller blodprøve for at afklare tvivl eller rygter. Som elev må man ikke bruge hash eller andre ulovlige stoffer, heller ikke i weekender eller ferier. Flere stoffer kan spores adskillige dage, ja op til uger efter brug. Efterfølgende konstatering af brug (vha. urin- eller blodprøve) kan medføre bortvisning i længere tid eller permanent.

Rygning
Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Rygning og snus kan medføre hjemsendelse i en periode på 3-7 dage; ved gentagelse kan bortvisning komme på tale.

Seng
Skolen stiller en seng og en madras til rådighed. Det er obligatorisk at medbringe en rullemadras til at lægge oven på skolens madras. Medbringer man sin egen madras, må man selv bestemme, om man bruger rullemadras.

Skoletøj
Alle efterskoleelever får skoletøj, der består af Hummel t-shirt og shorts/leggins samt en hoodie og pants. Tøjets pris er indregnet i skolepengene for eleverne. Skoletøjet kan bestilles online. Man kan desuden tilkøbe flere produkter hvis man er interesseret.

Du skal selv sørge for indendørs sko med lys bund, udendørs idrætssko, ét par ekstra shorts, T-shirts, samt svømmetøj og badesko. Desuden elastikbind til eventuelle skader.

Sygdom
Ved sygdom bliver man på sit værelse hele dagen. Man får mad bragt.

Søvn
Det er yderst vigtigt for de unge mennesker at de får deres søvn. Derfor skal de være på eget værelse uden musik/tv/lyd kl. 22.30. Vagtlæreren kan inddrage disse ved brug. En telefonskærm med høretelefoner er ok.

Tyveri eller bortkomne genstande
Elever har ansvaret for, at døren til værelset er låst og at de bærer nøglen på sig. På alle værelser er et personligt pengeskab, hvor kontanter og særligt værdifulde ejendele bør opbevares. Eleven vælger selv en kode, som er personlig og ikke bør deles med andre.

Skolen fraråder at elever låner tøj og andre ting af hinanden. I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ting kan skolen ikke påtage sig ansvaret for at finde det forsvundne eller at erstatte det.

Udmeldelse
Ændringer eller udmeldelse skal ske skriftligt til skolen senest d. 15. i måneden for at gælde fra næstkommende måned. Man betaler indeværende måned ud på eksisterende aftale.

For efterskole omregnes til ugeopgørelse, hvor man ved opsigelse betaler for det aktuelle antal uger. Derudover betaler man som udmeldelsesgebyr det indbetalte depositum samt 1 uges skolepenge.

Hvis eleven bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller pga. generel uacceptabel opførsel gælder de samme regler. 

Vask
Elever kan anvende skolens vaskeri. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med elevers vask af tøj. Tørring må ikke foregå på elev­bygningerne, men i vaskeriet, hvor der er tørre­tumbler til rådighed.

Volontører
Skolen har hvert år et antal volontører, som er unge frivillige, der kommer fra udlandet og alle taler engelsk. Volontørerne hjælper med praktiske opgaver i kostafdelingen og hænger ud med eleverne.

Vækning
Eleverne skal selv have mobiltelefon eller vækkeur, da de selv har ansvaret for at komme op om morgenen. Man melder sig syg ved morgenmaden, hvor man henvender sig til den voksne der er på arbejde.

Værelset
På værelserne er der seng, loftslampe, stol, spejl, skab til tøj og papirkurv. Det er tilladt at tage egne møbler med, og i så fald skal man sætte skolens møbler pænt på plads i depot efter pedellens anvisninger. Dog må man ikke flytte nagelfaste møbler ud (skabe og visse senge og skriveborde). Der er et kodeskab til smykker, penge mv. på alle værelser. Plakater og lign. må hænges op med hæftemasse, der må ikke benyttes tegnestifter eller søm.

Weekendrejser og ferie
Weekendrejser meddeles via weekend registrering som laves først på ugen. Du kan rejse på weekend fredag efter pligt kl. 15.00 og skal være tilbage på skolen søndag imellem kl. 18 og 21.

Er du under 18 år og i weekenden ønsker at besøge andre end dine forældre, skal dine forældre give deres tilladelse ved at ringe til skolen.

Der gøres opmærksom på, at skolen har ret til at disponere over elevernes værelser i ferier i tilfælde af udlejning.

Kom ned ad bakken og besøg os