Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Børnesyn

Hos os er det vigtigt at der er plads til at lege både med og uden voksen deltagelse. Børnenes egen leg har værdi og er noget helt specielt, da den giver børnene mulighed for at udforske og lære sociale spilleregler og anvende fantasien på egen hånd. Det pædagogiske personale går foran, ved siden af og bagved og justerer sig efter børnenes behov.

Vi bygger på et værdisæt med det hele menneske i fokus. Hvert barn er skabt unikt, og vi skal se, høre og forstå dem, så de oplever at de har værdi og kan føle sig som en del af fællesskabet.

Vi vægter at der er plads til børns frie leg, vejledt deltagelse, samt rammesatte aktiviteter. Vi tror på, at barnet viser os hvad det kan og har gode intentioner med sine handlinger.

Dannelse og børneperspektiv

Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Vi følger børnenes spor, er nysgerrige sammen med dem og vi bestræber os på, at sætte os i deres sted. Vi søger at give børnene indflydelse på dagligdagen. I vuggestuen sker det primært ved at aflæse børnenes initiativer og gennem børneanalyser. I børnehaven sker det primært ved at inddrage dem i samlinger eller børnemøder samt gennem observationer i børnegruppen.

Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og vores rammesætning skal skabe mulighed for at barnet bliver livsdueligt og kan mestre livet.

Leg

Legen har værdi i sig selv og det er en gennemgående del af vores dagtilbud. Alle skal kunne deltage og være en del af fællesskabet. Vi følger børns initiativer og er nysgerrige sammen med dem. Leg opstår i forskellige former; sanselege, funktionslege, konstruktionslege, regellege, rollelege samt ’som-om’ lege og fælles for dem alle er, at leg er en lystbetonet, selvvalgt aktivitet. Børn henter materialet til mange af deres lege i de erfaringer og oplevelser de møder i de arenaer, de færdes i og de udvikler herigennem deres selvoplevelse og deres identitet. Vi, som pædagogisk personale, har en vigtig rolle i forhold til at give inspiration til leg og til at støtte børnene i deres indbyrdes relationer. Der kan være behov for at aflæse og sætte ord på et barns intentioner, skabe rum for, at et barn får mulighed for at afprøve forskellige positioner i en leg, samt hjælpe de børn der i en periode måske ikke har nogle at lege med.

Læring

Læring sker i legen og tryghed er en forudsætning for læring. I vores pædagogiske læringsmiljøer går vi foran, ved siden af eller bagved børnene, når vi sammen med dem sanser, eksperimenterer og udfolder os kropsligt. Vi understøtter børnenes nysgerrighed og undring. En anden arena for læring er i dagligdagens rutinesituationer, hvor børnene gør sig erfaringer med selvhjulpenhed og mestring.

Børnefællesskaber

Leg, dannelse og læring sker spontant i børnefællesskaber, såvel som i de daglige rutiner. Fordi vi er en lille institution mødes børn fra børnehave og vuggestue i løbet af dagen. Her opstår små og store fællesskaber, hvor venskaber kan etableres på tværs af grupperne og hvor vi hjælper hinanden. Når børn oplever sig selv som en del af et meningsgivende fællesskab har det en stor betydning for deres selvforståelse, deres tilhørsforhold og deres parathed til læring.

 

Kom ned ad bakken og besøg os