Studie- og ordensregler for Vejlefjordskolens gymnasium

Ordensregler

Almindelig god opførsel: Du skal generelt opføre dig hensynsfuldt og ordentligt over for både kammerater og ansatte bl.a. ved:

 • At bruge et ordentligt og respektfuldt sprog
 • At vise en adfærd uden larm, vold og mobning
 • At undlade rygning og indtagelse af alkohol eller rusmidler
 • At undlade lyd- og billedoptagelser, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet
 • At undlade tilskyndelse/påvirkning til ekstreme holdninger (f.eks. terror eller vold) i strid med skolens værdier

Du skal i øvrigt rette dig efter henstillinger fra både ledelse og andre ansatte. Skolen kan iværksætte sanktioner, hvis almindelige regler for god opførsel ikke overholdes.

For en nærmere beskrivelse af skolens ordensregler: se Vejlefjordskolens elevhåndbog.

Studieregler

Aktivitet: Vi forventer, at du deltager positivt og aktivt i undervisningen.

Mødepligt: Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, som skolen afholder i skoletiden, ligesom du er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Der er ligeledes mødepligt til omlagt undervisning (fx ekskursioner, studieture mv.) og virtuel undervisning.

For sent: Hvis du kommer for sent, udløser det en hel eller delvis fraværstime. Fraværet registreres af lærerne på Lectio. Hvis man kommer for sent til en time, er det læreren, der vurderer, hvor mange procents fravær det giver.

Registrering: I hver lektion registreres fremmøde/fravær. På Lectio kan du løbende holde øje med dit fravær, både det fysiske og skriftligt fravær.

Undtagelser: Alt fravær fra undervisning og obligatorisk skoleaktivitet registreres af faglæreren uanset årsag. Eneste undtagelser til dette er, hvis der forud for fraværet er givet besked til læreren om fravær pga. session eller besøg hos gennemførelsesvejleder. Dog tages der hensyn til fravær ved ekskursioner og opgaver, hvor du repræsenterer skolen eller lignende (fx idræt, kor, besøg på skoler, udvalgsarbejde, udvekslingsophold). Skolens ledelse kan godskrive skolerelateret fravær, hvis du ønsker det. Skolen kan dog også pålægge dig at begrænse fravær i forbindelse med disse aktiviteter.

Fraværsregistrering: Planlagt fravær skal meddeles på kontoret enten på forhånd eller på dagen senest kl. 9.00. Ved fravær skal du senest dagen efter fraværet registrere fraværsårsagen på Lectio.

Vurdering: Årsagen er vigtig, da din forklaring er udgangspunkt for ledelsens konkrete vurdering af din forsømmelsessituation. Skolen kan kræve udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring som dokumentation for længerevarende eller gentagen sygdom, hvor dit fravær i alt overstiger 3 dage. Udgiften ved lægeerklæring betales af dig.

Skolens procedure ved fravær:

Fysisk fravær fra timerne:

Fravær i et eller flere fag på 5% eller derover medfører samtale med studievejleder.

Hvis fraværet stiger yderligere i et eller flere fag til 7 – 10% medfører det opfølgende samtale hos gennemførelsesvejleder og eller ledelse + en mundtlig advarsel.

Hvis fraværet fortsætter og øges yderligere i løbet af de næste to uger i et eller flere fag, vil studievejleder og ledelse igangsætte sanktioner (se nedenfor).

Manglende afleveringer – skriftligt fravær

Ifølge Vejlefjordskolens studieregler skal skriftlige opgaver afleveres til tiden.

En eftermiddag om ugen er der opgavecafé, hvortil både kost – og dagelever, der mangler mere end 1 aflevering, bliver indkaldt og har mødepligt til. Skolen kan desuden pålægge eleverne at lave manglende skriftlige opgaver i skoletiden. Fravær i sådanne tilfælde tæller som ulovligt fravær.

Både det fysiske fravær og eventuelt manglende afleveringer følges løbende af skolens gennemførelsesvejledere og af ledelsen.

Advarsler

Skolen griber ind over for fravær/forsømmelser. Det beror på en vurdering af det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med advarsler og sanktioner.

Mundtlig advarsel: Du kan indkaldes til samtale eller få en anmærkning på Lectio, hvis skolen finder dit fravær eller dine forsømmelser problematisk.


Skriftlig advarsel: Ved fortsat fravær/forsømmelser gives en skriftlig advarsel, der er skolens sidste påmindelse til dig om at bringe fraværet/forsømmelserne ned.

Sanktioner

Fortsætter fraværet/forsømmelserne efter en skriftlig advarsel, indkaldes du til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes:

 • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (sport o.l.).
 • Du kan blive henvist til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år (”særlige vilkår”). Årskaraktererne bortfalder i de pågældende fag.
 • Du kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at du kan deltage i undervisningen på ny.
 • Du kan blive bortvist i særlig grove tilfælde for en periode eller permanent.
 • Du kan blive frataget retten til SU med begrundelsen “manglende studieaktivitet”.

Disse sanktioner kan tilsvarende komme på tale ved tilsidesættelse af ordensreglerne.

Forsømmelser og advarsler opgøres for hvert skoleår. Registrering overføres normalt ikke til det følgende år.

Snyd – se bilag

Det betragtes som snyd, når en elev afleverer en opgave eller dele af en opgave, vedkommende ikke selv har lavet, eller afleverer dele af en tidligere bedømt opgave i forbindelse med en ny opgave.

Se i øvrigt særskilt bilag. 

Mobilpolitik

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon og ”hørebøffer” i undervisningstiden, med mindre læreren ønsker det i specifikke tilfælde. Mobiltelefoner skal sættes på lydløs og skal opbevares i taske eller lignende – ikke på kroppen. Hvis læreren opdager, at en elev anvender mobiltelefonen i undervisningstiden, kan den inddrages for resten af skoledagen, og eleven er forpligtet til at aflevere den. Læreren afleverer telefonen på kontoret, og eleven kan afhente den der efter skoletid.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen hver enkelt elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

 • Du har krav på oprykning, hvis du har mindst 2,0 i uvægtet karaktergennemsnit.
 • Skolens ledelse kan nægte dig oprykning, hvis gennemsnittet er under 2,0 – og rektor vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt til, at du vil kunne gennemføre det følgende skoleår på tilfredsstillende vis. Den endelige beslutning træffes af rektor, efter at du har haft mulighed for at udtale dig.

Klager

Du – eller dine forældre/værger, hvis du er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse mht. iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning. Klagen skal indgives inden 10 dage og sendes til rektor, men stiles til Undervisningsministeriet. Rektors kommentar til klagen kan med 1 uges frist kommenteres af dig/forældre/værge. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. Klager har ikke opsættende virkning.

Studiereglerne er udarbejdet inden for rammerne af Lov nr. 1716 om de gymnasiale uddannelser af 27. december 2016 samt bekendtgørelsen nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Bilag om snyd

Det betragtes som snyd, når en elev afleverer en opgave eller dele af en opgave, vedkommende ikke selv har lavet, eller afleverer dele af en tidligere bedømt opgave i forbindelse med en ny opgave.

Følgende udgør ikke en udtømmende liste, men bare nogle få eksempler på, hvad man ikke må, og hvad man må.

Eksempler:

 • Hvis 5 på hinanden følgende ord er de samme som i en anden tekst, er der tale om snyd.
 • Det er snyd at bruge en sætning fra en anden tekst og ændre ord hist og her for at få det til at se ud som om, det ikke er afskrift.
 • Brug af oversættelsesprogrammer og -funktioner er snyd. Også hvis det kun gælder få sætninger inde i en tekst, du ellers selv har lavet.
 • Hvis du i store træk følger opbygningen af en anden tekst uden at lave en tydelig henvisning, er det snyd.

Det er tilladt:

 • At sidde sammen med andre og dele gode pointer, fx når man tolker tekster.
 • Det er tilladt af få gode idéer fra nettet, fra bøger og fra forældre, hvis man selv formulerer sig.
 • Det er tilladt at citere fra en anden tekst, når man bare laver en tydelig henvisning. Men lav ikke omfattende citatmosaikker, for det kan blive betragtet som mindre selvstændigt, selv om det ikke er snyd.
 • At følge opbygningen af et argument fra en anden tekst, hvis man fx redegør for en andens synspunkt. Man skal bare ikke følge ordlyden for tæt, og man skal klart vise, at man refererer.
 • At få hjælp til en oversættelse, hvis man selv konstruerer en sætning og efterfølgende drøfter mulige forbedringer og selv implementerer dem. Men man skal selv forstå forbedringen (fx den grammatiske konstruktion, så man på opfordring kan forklare sin lærer, hvorfor man har skrevet, som man har).
 • At få hjælp til en matematikopgave, men man skal være forberedt på IKKE at få en karakter for opgaven, men snarere få sin karakter på baggrund af aktiv deltagelse i gruppearbejde og løsning af opgaver ved tavlen eller på baggrund af prøver.

Indtil vinterferien i 1.g arbejder faglærerne sammen med klassen om at implementere gode vaner for skriftlige opgaver, så reglerne for snyd gentagne gange bliver tydeliggjort. Du skal som elev tage reglerne alvorligt og lytte godt efter, hvad læreren siger til dig og klassen om snyd. Når vi kommer til vinterferien, skal du som elev have fanget pointerne og ikke herefter ”komme til” at lave opgaver, som kan betragtes som snyd.

Hvis læreren efter vinterferien i 1.g, finder eksempler på snyd, vurderer læreren alvorligheden af det enkelte tilfælde og indberetter det til ledelsen, hvis vedkommende finder forseelsen tilstrækkeligt alvorlig. I særlige tilfælde kan det også ske inden da.

Konsekvenser af snyd:

Ledelsen kan (evt. i samråd med læreren) anvende følgende sanktioner eller en kombination af sanktioner:

 • Bede eleven om at genskrive dele af en opgave eller hele opgaven.
 • Give karakteren -3, hvis ledelsen vurderer, at der er tale om væsentlige dele af en opgave.
 • Bede eleven (evt. under opsyn) skrive en opgave om uden brug af computer og adgang til nettet.
 • Beslutte om kun karakteren -3 skal indgå i terminskarakteren eller om den nye opgave også kommer til at tælle, så det bliver et gennemsnit af de to.
 • Give en mundtlig advarsel.
 • Give en skriftlig advarsel. Dog ikke ved første gang.
 • Bortvise eleven nogle dage (op til 1 uge). Dog ikke ved første gang. Bemærk at fravær kan resultere i eksamen i alle fag.

Snyd til eksamen eller terminsprøver medfører:

Øjeblikkelig bortvisning fra den aktuelle prøve, uden mulighed for at få en bedømmelse eller at komme til prøve i samme fag i den pågældende eksamenstermin. Bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft, hvis snyd konstateres under bedømmelsen af opgaven.

Som elev er det dit eget ansvar at være orienteret om reglerne for snyd til prøver og eksamen, herunder også regler for brug af nettet. Du kan fx ikke undskylde dig med, at du ikke deltog i eksamensorienteringen eller var syg den dag læreren gennemgik eksamensreglerne.

Mistanke om snyd

Hvis der opstår en mistanke om snyd, har skolen ret til at tilbageholde udstyr (computer, telefon, dokumenter mm.), som kan have været brugt i den forbindelse. 

Kom ned ad bakken og besøg os