En tryg begyndelse kan blive afgørende for dit barn

Vejlefjordskolen tilbyder små overskuelige klasser. I 0.-5. kl. er der typisk mellem 14 og 20 børn i en klasse. Det giver bedre ro om børnene og gør hverdagen mere overskuelig, så de får lettere ved både at lære fagene og indgå i sociale relationer. Vi har også kun ét spor, altså én klasse på hvert trin, så det faktisk er muligt at lære alle de andre børn at kende.

Dit barn skal have den bedste forberedelse til mange år i skolen

Året i 0.klasse bruges til at forberede barnet til skolelivet. Dit barn kommer til at lære sine klassekammerater at kende, og hvordan skolen fungerer med frikvarterer, timer, klasselokaler osv. Fagligt er vi i 0. klasse mest optaget af at lære børnene de færdigheder, de skal mestre, før de er parate til at modtage egentlig skoleundervisning.

Børn skal lege sproget ind

Undervisningen er tilrettelagt, så børnene tilegner sig en stor del af de faglige færdigheder ved at lege. Legen bliver suppleret med andre aktiviteter som oplæsning, sproglige øvelser, lege-læsning og skrivning. Børn skal ikke lære at læse i 0.-klasse, men de skal øve sig i at bruge sproget på mange forskellige måder og udvikle en bevidsthed over for den måde, det bruges på. De skal have lyst til selv at bruge sproget både mundtligt og skriftligt, og de skal lære at kende bogstavernes udseende, navn og lyd. Hvis dit barn har lyst til at lære at læse, er det selvfølgelig også en mulighed.

Motivation og begejstring for at lære skal fremelskes i dit barn

Dit barn skal heller ikke lære at regne i 0. klasse. De skal lære tallene at kende. De skal udvikle deres forståelse for tid og rum. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang.

Spændende temaer skal gøre dit barn parat til skolen:

  • Sprog og udtryksformer
  • Naturen og naturfaglige fænomener
  • Det praktisk musiske
  • Bevægelse og motorik
  • Sociale færdigheder
  • Samvær og samarbejde

Børn i Vejlefjordskolens børnehave fortsætter i 0. kl.

Børn fra skolens børnehave vil almindeligvis have fortrinsret til at blive optaget i skolens 0. klasse. Det er dog sådan, at hvis der er ekstra støtte på et barn i børnehaven, skal der før optagelse i 0.klasse laves en vurdering af barnet. Vurderingen foretages i samarbejde med PPR, børnehavelederen og skolens leder.

Kom ned ad bakken og besøg os